PALINSESTO TELEREPORTER 1 – 7 AGOSTO 2022

PALINSESTO TELEREPORTER 8 – 14 AGOSTO 2022

 

PALINSESTO TELEREPORTER 15 – 21 AGOSTO 2022

PALINSESTO TELEREPORTER 22 – 28 AGOSTO 2022

 

PALINSESTO TELECAMPIONE 1 – 7 AGOSTO 2022

PALINSESTO TELECAMPIONE 8 – 14 AGOSTO 2022

PALINSESTO TELECAMPIONE 15 – 21 AGOSTO 2022

PALINSESTO TELECAMPIONE 22 – 28 AGOSTO 2022